به تعدادی نیروی خانم

به تعدادی نیروی خانم

به تعدادی نیروی خانم جهت موم کاری و تعدادی پوست و پرداخت کار و جوشکار آقا (محدوده بازار) .

09122377609 , 55638506
خانمان برانداز خانم رييس خانم تعدادی نیروی