تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن

تعدادی شابلون زن ماهر و نیمه ماهر وتعدادی کارگر ساده نیازمندیم (محدوده مولوی) .

09374229366