همکار آقا ماهر یا نیمه ماهر

همکار آقا ماهر یا نیمه ماهر

همکار آقا ماهر یا نیمه ماهر جهت کار در طلاسازی (لیزری) نیازمندیم .

09124154630
همکار همکاري همکاري و کمک کردن همکاري وکمک همکاري کردن همکاري کننده همکاري نکردن همکاري متقابل آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من