منشی خانم

منشی خانم

منشی خانم جهت امور اداری آشنا به زبان انگلیسی .

officetoptech.co@gmail.com
خانمان برانداز خانم رييس خانم منشی