استخدام / کارگر ساده سرایدار

استخدام / کارگر ساده سرایدار

سرایدارمنزل زوج بدون فرزند هردوسالم غیرسیگاری منظم مسلط به سرایداری و خدمات منزل محدوده دیباجی .

77350856
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح