استخدام کارمند اداری خانم

استخدام کارمند اداری خانم

کارمند اداری خانم جهت شرکت تولیدی‌صنعتی حقوق وزارت کار بیمه + مزایا نیازمندیم میدان شیرپاستوریزه - روبروی فتح17 - خ حاج اکبری پ3 .

66809283 , 09365310485
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه خانمان برانداز خانم رييس خانم اداری