2نفر تعمیرکار ماهر یخچال و فریزر  شرایط عالی

2نفر تعمیرکار ماهر یخچال و فریزر شرایط عالی

2نفر تعمیرکار ماهر یخچال و فریزر نیازمندیم .

22674646