کارگر ساده

کارگر ساده

امنیت شغلی * 100 % تضمینی کارگر ساده ، کارگر انبار« آقا و خانم » ایرانی و اتباع با اجازه کار جهت بسته بندی و خط تولید کارخانه معتبر موادغذایی سرویس رفت و برگشت + غذا بیمه + تکمیلی+مزایاکاملاقانونی « بدون تعدیل نیرو » حقوق6 م به بالا و .

09361875508 , 66844249
کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح ساده لوحي ساده دل ساده گو سادهنشدني ساده دلي