منشی(مسئول پذیرش) خانم نیازمندیم

منشی(مسئول پذیرش) خانم نیازمندیم

** کلینیک ورزشی بانوان ** مسئول‌ پذیرش خانم‌ باروابط‌عمومی‌بالا آشنا به‌کامپیوتر واموراداری باحقوق بالا تلفن تماس : ارسال رزومه واتساپ: .

88688991 , 09128887546
خانمان برانداز خانم رييس خانم منشی(مسئول پذیرش) نیازمندیم