استخدام آبدارچی خانم

استخدام آبدارچی خانم

به یک خانم جهت امور نظافت و اموربانکی-اداری در دفتر اسناد رسمی نیازمندیم .

09122705905