کارمند آقا آشنا به کامپیوتر

کارمند آقا آشنا به کامپیوتر

شرکت معتبر (محدوده یافت آباد) کارمند (آقا) آشنا به کامپیوتر، مجرد متولدین 73 به بعد نیازمندیم. حقوق وزارت کار +بیمه تامین اجتماعی شماره تماس : ، ، .

66297410 , 66294973 , 66293526
کارمند دفتري کارمند کارمندي کارمند تازه آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من آقا آقاي آقا زاده آشنا شدن