استخدام جوشکار حرفه ای مسلط به دستگاه بوم و ستون

استخدام جوشکار حرفه ای مسلط به دستگاه بوم و ستون

جوشکار حرفه ای مسلط به دستگاه بوم و ستون (جوش زیرپودری) شهرک نصیرآباد .

66568377