استخدام نیروی خدمات و تحصیلدار

استخدام نیروی خدمات و تحصیلدار

نیازمند به یک نیروی خدمات و تحصیلدار که با شرایط زیر : تمیز و منظم و با ظاهری آراسته و با سابقه کاری محدوده صادقیه .

02144293894