استخدام تکنسین

استخدام تکنسین

اپراتوربرش لیزر، آشنا به برشCNC محدوده شهر قدس حداکثر سن 40 سال .

09120539316