استخدام کارگرساده در رستوران باباخانی

استخدام کارگرساده در رستوران باباخانی

کارگـرسـاده رستـوران ساعت‌کار 8الی17 باحقوق‌ مکفــی آدرس:شریعتی بالاترازسیدخندان نرسیده‌به همت،مقابل‌پارک پلاک ، رستوران باباخانی .

1035 , 22862050