منشی برای چاپخانه

منشی برای چاپخانه

منشی خانم آشنا به امور دفتری و حسابدار خانم آشنا به حسابداری آسان جهت چاپخانه در بهارستان - خیابان سعدی .

33932762 , 33932753