استخدام چند نفر سالن کار و کارگر ساده

استخدام چند نفر سالن کار و کارگر ساده

# به چند نفر سالن کار # # و کارگر ساده # جهت کار در رستوران * با جای خواب * نیازمندیم ( واقع در فشم ) .

09126100426