استخدام کارگر ساده نظافتچی

استخدام کارگر ساده نظافتچی

به تعداد زیادی کارگر خانم و آقا جهت نظافت با جای خواب برای آقایان فوری نیازمندیم .

22500142
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح