یک نفر کارگر ماهر جهت کار در

یک نفر کارگر ماهر جهت کار در

یک نفر کارگر ماهر جهت کار در فروشگاه مرغ و گوشت مسلط به پاک کردن مرغ و گوشت .

77710003 , 09121259814
نفرت نفرت انگيز نفرين شده نفرين کردن نفرين نفرين آميز نفرتآور نفرتانگيز نفرت داشتن نفرت کردن نفري نفر نفره نفربر نفرت آور کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار