استخدام نگهبان جوان و بازنشسته

استخدام نگهبان جوان و بازنشسته

نگهبان جوان و بازنشسته 12 _ 24 و 12 _ 36 حقوق تا 6 م با بیمه ( تهران و جاده مخصوص ) و .

65823703 , 66470314