متصدی پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه تشخیص طبی

متصدی پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه تشخیص طبی

مسلط به خونگیری و پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه تشخیص طبی از ساعت 15 الی 19.30 عصر ترجیحا ساکن محدوده شهر ری .

09123015377 , ,
نمونه اوليه نمونه نمونهوسرمشق نمونهآوري نمونه شدن نمونه شاخص نمونه کامل نمونه برداشتن نمونه برداري نمونه کردن نمونه گرفتن نمونه گيري نمونهبرداري نمونهگيري نمونه بسيارخوب نمونه امضاء نمونه اي نمونه بودن نمونه دادن متصدی