استخدام اتوکار و بسته بند خانم

استخدام اتوکار و بسته بند خانم

تعدادی‌ اتوکار و بسته بند خانم جهت تریکو زیرپوش نوزادی نیازمندیم(پیروزی ، بلوارابوذر) .

33097480 , 09128403573
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي بسته کاربردي بسته شدن بسته بسته شدگي بسته بندي کردن بسته کردن بستهاي بسته بند بسته بندي بندبند بند بندچرمي بند پوتين بندپوتين بندي