استخدام منشی مطب

استخدام منشی مطب

منشی خانم آشنا به کامپیوتر و تایپ 3 روز کاری عصر ها ( ترجیحاً منطقه پونک .

44486510
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي مطب مطبوخ مطبخ مطبوعات مطبوع بودن مطبوع مطبوعاتي مطبعه مطبوع طبع مطبوع کننده مطبقه مطبعه چي منشی