خانم منشی

خانم منشی

خانم منشی با حقوق ماهیانه 5 میلیون تومان با بیمه و مزایا .

09024439938
خانمان برانداز خانم رييس خانم منشی