استخدام کارگر ساده

استخدام کارگر ساده

مجموعه معتبر 2 نفـر آقا درآمد ماهیانه 8 م جوانان فعال و باروابط عمومی بالا تماس = توضیحات (نصیری) .

67594 , 09121260775
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح