استخدام خیاط

استخدام خیاط

به تعدادی زیگزالدوز، میاندوز و راسته‌دوز ترجیحا وارد به دوچرخ بسته بند و بخارکار بابیمه نیازمندیم. محدوده جمهوری .

09122443955
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خیاط