طراح ماهر طلا و جواهر

طراح ماهر طلا و جواهر

طراح ماهر طلا و جواهرخانم ، مسلط به نرم افزار راینو یا ماتریکس نیازمندیم .

09371111338
طراحي کردن طراحي طراحي شده طراح طراح ريزي طراحي گردي طراح لباس طراحي منطقي طراحي نطقي طراح نقسه طراحي پيمانه اي طراحي مجدد کردن طراحي کليات ماهرو ماهرخ ماهر ماهره ماهرانه ماهردرفنون جنگي طلادار