استخدام نیروی تشریفات خانم

استخدام نیروی تشریفات خانم

نیروی تشریفات خانم یا آقا سن حداکثر 40 سال با حقوق وزارت کار و بیمه محل شرکت ـ جردن و .

09129375643 , 26208194
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خانمان برانداز خانم رييس خانم نیروی تشریفات