کارگرساده

کارگرساده

کارگر ساده‌ جهت‌ کار درکارگاه‌ نجاری و رنگکاری‌ محدوده‎ شهرری‎ تماس 9به‎ بعد حقوق ‎مزایا‎ طبق‌ وزارت‌ کار .

09191135106
کارگرساده