استخدام پرستار لیسانس و بهیار آقا

استخدام پرستار لیسانس و بهیار آقا

پرستار لیسانس و بهیار آقا ترجیحا بازنشسته جهت مرکز معلولین در کهریزک نیازمندیم .

56526341
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي پرستاري پرستاري کردن پرستار پرستاره پرستار سيار آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده