استخدام نگهدار

استخدام نگهدار

به یک پرستار شبانه روزی جهت مراقبت از آقای که بر اثر تصادف قطع نخاع شده در شهرستان با حقوق خوب نیازمندیم .

09900889560
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نگهداري شدن نگهداري کردن نگهدارنده نگهدار نگهداري