صندوقدار رستوران

صندوقدار رستوران

به تعدادی صندوقدار آقا (شیفت روز و شب) جهت کار در رستوران نیازمندیم خیابان آفریقا، خیابان گلفام پاساژ امیر، رستوران نایب .

22021044
صندوقدار رستوران