استخدام جوشکار

استخدام جوشکار

یک شرکت تولیدی در محدوده کهریزک و اسلامشهر به تعدادی جوشکار نیازمند است 52 ـ .

56545950
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي جوشکار برقي جوشکاري کردن جوشکار جوشکاري