استخدام مسئول تاسیسات

استخدام مسئول تاسیسات

بیمارستان شهریارخصوصی تهران در خ آزادی ،آذربایجان نبش خیابان کارون‌به‌ مسئول‌تاسیسات دارای سابقه کار بیمارستانی نیازمند است .

67239459
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي مسئول دانستن مسئول کردن مسئولان عراقي مسئوليت مشترک مسئوليت محدود مسئوليت مسئوليت داشتن مسئول تاسیسات