استخدام کارگر ساده نظافتچی

استخدام کارگر ساده نظافتچی

به یک نفر نیروی خدمات درشرکت معتبرواقع در شهر قدس نیازمندیم .

46064048
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده ساده لوح