تعدادی نیروی خانم و آقا

تعدادی نیروی خانم و آقا

تعدادی نیروی خانم و آقا جهت کار خدمات و پرستاری کودک یا سالمند فوری فوری نیازمندیم و .

09382460881 , 33818940
خانمان برانداز خانم رييس خانم آقانور آقازاده آقائي کردن آقايزنه آقا جان آقا منشي آقامنشانه آقامنش آقا منش آقانعنشونده آقائي آقاي من آقا آقاي آقا زاده