استخدام نسخه پیچ

استخدام نسخه پیچ

به یکنفر نسخه پیچ آقا یا خانم با تجربه کاری جهت کار در داروخانه واقع در زعفرانیه نیازمندیم ارسال رزومه .

09128631808
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نسخه قديمي نسخه بر داشتن نسخه برداري نسخه نسخهپيچ نسخه پيچيدن نسخه دادن نسخه ملموس نسخهخطي نسخه بردار نسخه نوشتن نسخه نويسي نسخه چاپي نسخه دوم پیچ