استخدام آشپزکباب پز

استخدام آشپزکباب پز

به دونفرآشپز کباب پزحرفه ای وارد به منقل ذغالی نیازمندیم .

09124171608
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي آشپزکباب