استخدام نگهبان

استخدام نگهبان

نگهبان بازنشسته برج مسکونی جنب مترو شریف شیفت 12 ـ 24 تماس 8 تا 15 .

66539266
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نگهبان اسلحه نگهبانکليسا نگهباني کردن نگهباني دادن نگهبان نگهباني نگهبان بودن