استخدام مدیر بازرگانی

استخدام مدیر بازرگانی

**مـدیـر بـازرگـانـی** جهت‌ شرکت ((‌پخش‌موادغذایی))نیازمندیم خط ویژه .

22859023