استخدام خیاط ماهر جهت مزون

استخدام خیاط ماهر جهت مزون

به یک نفر خیاط ماهر جهت مزون، محدوده شهرک غرب نیازمندیم .

09029125908
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي ماهرو ماهرخ ماهر ماهره ماهرانه ماهردرفنون جنگي جهت ديگر جهت جهت ياب جهتيابي جهت يابي کردن جهت يابي جهت دار خیاط مزون