منشی خانم پاره وقت

منشی خانم پاره وقت

منشی خانم آراسته با روابط عمومی نیمه وقت توافقی شرایط دانشجویی یا اتباع جهت پیگیری تلفنی شهرری - نزدیک مترو پالایشگاه .

09904981149
خانمان برانداز خانم رييس خانم پارهآجر پاره پاره ستاني پاره آجر پاره کردن پارهکردن پاره پاره پاره سازي پاره کسر پاره آهن پاره پارگي پاره سفال پاره اي پاره پاره کردن وقت شناس