استخدام بسته بند

استخدام بسته بند

به تعدادی بسته بند خانم و آقا جهت کار در پوشاک زیر مردانه نیازمندیم .

66863082
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي بسته کاربردي بسته شدن بسته بسته شدگي بسته بندي کردن بسته کردن بستهاي بسته بند بسته بندي بندبند بند بندچرمي بند پوتين بندپوتين بندي