استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

به یک منشی خانم جهت پاسخگویی تلفن و بایگانی اسناد ومدارک نیازمندیم. .

09123760507 , 77685977
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي خانمان برانداز خانم رييس خانم منشی