استخدام نگهبان باجای خواب

استخدام نگهبان باجای خواب

تعدادی نگهبان باجای خواب حقوق 5 / 4 الی 5 / 5 م با بیمه از روز اول و .

66844942 , 66470567
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نگهبان اسلحه نگهبانکليسا نگهباني کردن نگهباني دادن نگهبان نگهباني نگهبان بودن خوابيده خواب خوابگاه خواب رفته خواب ديدن خواب آلودي خواب آلودگي خواب بردن