مهندس عمران،زمین شناسی یا معدن

مهندس عمران،زمین شناسی یا معدن

یک نفر مهندس عمران،زمین شناسی یا معدن جهت آزمایشگاه خاک با شرایط ذیل استخدام میگردد: 1)مسلط به فیلمبرداری عملیات حفاری و آزمایشات صحرایی طبق ضوابط سازمان نظام مهندسی تهران 2)مسلط به انجام آزمایشات آزمایشگاهی ارسال رزومه و مشخصات به ایمیل : .

ati_khak@yahoo.com
مهندس راه و ساختمان مهندس کامپيوتر مهندسي کامپيوتر مهندس مهندسي مهندس پرواز مهندس مکانيک معدني شدن معدن مس معدن حفر کردن معدن معدن چي معدني معدني کردن معدن شناس معدن شناسي معدن کاري معدن کاوي کردن معدن ياب معدن کاو