استخدام کارمندآشنا به امور حمل ونقل م فردوسی

استخدام کارمندآشنا به امور حمل ونقل م فردوسی

کارمند خانم و آقا با سابقه کار در شرکت حمل و نقل بین المللی مسلط به امور صادرات و واردات نیازمندیم 17 الی .

66756211
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي امور امور روزمره امور خارجه امور اداري امور چاپخانه امور خيريه حمله کردن حملهکننده حمله بردن حمله ور شدن حمله حملهور حملهي حمل شدن حمل کردن