استخدام نگهبان

استخدام نگهبان

نگهبان شب درساختمان مسکونی شیفت 6عصر تا 6 صبح منطقه پونک .

09121195721
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي نگهبان اسلحه نگهبانکليسا نگهباني کردن نگهباني دادن نگهبان نگهباني نگهبان بودن