ساندویج زن برگرزن

ساندویج زن برگرزن

ساندویچ زن و برگرزن باحداقل یکسال سابقه ، صبحانه ، نهار ، شام جای خواب مناسب،حقوق 3 تا 4 م .

09216862133