نیروی مراقب سالمند

نیروی مراقب سالمند

نیروی مراقب سالمند خانم و آقا ( جهت خانه سالمندان ) محدوده جنت آباد .

44274819 , 46139827 ,
مراقب مراقبت مراقب بودن مراقبت کردن سالمند سالمندي سالمندان نیروی